Descarga el GDS Versión 8.0.34 en Español

GDS està disponible per al sistema operatiu Windows, des de la versió XP fins a Windows 11.GDS está disponible para el sistema operativo Windows, desde la versión XP hasta Windows 11. Descárgate la última versión para disfrutar siempre de las últimas novedades del producto.

Atención — Durante el proceso de instalación, dependiendo de la Versión de Windows o del antivirus instalado es posible que aparezca una alerta Si sigues la misma, verás que el producto está registrado y firmado por Joaquim Casals de Nadal. Puedes seguir con tranquilidad la instalación hasta completarla.

No importa el idioma en que descargues el GDS. Siempre puedes cambiar el idioma en tiempo de ejecución mediante las teclas Mayús.-F1, para Español, Mayús.-F2 para Catalán, o Myús.-F3 para Inglés.

Descarrega el GDS Versió 8.0.34 en Català

GDS està disponible per al sistema operatiu Windows, des de la versió XP fins a Windows 11. Descarrega’t l’última versió per gaudir sempre de les darreres novetats del producte.

Atenció — Durant el procés d’instal·lació, depenent de la Versió de Windows o de l’antivirus instal·lat és possible que aparegui una alerta. Si segueixes la mateixa, veuràs que el producte està registrat i signat per Joaquim Casals de Nadal. Pots seguir amb tranquil·litat la instal·lació fins a completar-la.

No importa l’idioma en què descarregueu el GDS. Sempre podeu canviar l’idioma en temps d’execució mitjançant les tecles Maj.-F1, per a Espanyol, Maj.-F2 per a Català, o Myús.-F3 per a Anglès.

Download el GDS Version 8.0.34 in English

GDS is available for the Windows operating system, from XP to Windows 11. Download the latest version to always enjoy the latest product news.

Attention — During the installation process, depending on the version of Windows or the antivirus installed, an alert may appear. If you follow the same, you will see that the product is registered and signed by Joaquim Casals de Nadal. You can calmly continue the installation until it is complete.

The language in which you download the GDS does not matter. You can always change the language at runtime by pressing Shift-F1 for Spanish, Shift-F2 for Catalan, or Shift-F3 for English.

Versió 09.2000

Descarrega el manual del GDS en Castellà

Més de 400 pàgines us guiaran de principi a fi a dominar el GDS com un expert. Descarrega’t el manual i tingues-lo sempre a mà per descobrir, de forma gradual, la funcionalitat del programa.

version 3.9

Descarrega la base de dades de demostració

Podeu descarregar una Base de Dades de demostració per familiaritzar-vos amb l’ús de GDS, abans d’iniciar la vostra Base de Dades o, fins i tot, alternar l’ús d’aquesta Base de Dades amb la vostra.

La base de dades de demostració té 1234 persones i unes 35 imatges. Amb ella podreu utilitzar totes les funcions de GDS a excepció que no podreu afegir persones encara que podreu actualitzar dades.

Vegeu el mode d’instal·lació i ús a continuació.

Atenció: La descàrrega només instal·la les dades, no és el programa.

A) Assegureu-vos que teniu el GDS instal·lat. Si no és així, descarregueu i instal·leu el GDS des d’aquesta mateixa web.

B) Descarregar des d’aquí mateix la base de dades de demostració, la qual quedarà incorporada al vostre ordinador

C) Arrenqueu el GDS i si us demana que assigneu el Directori de Dades, no ho feu. Si ja teniu una base de dades, seguiu normalment.

D) Accediu al menú Arxiu … Experimentar amb la DEMO

Ja podreu treballar amb aquesta base de dades. Podreu modificar però no afegir persones.

GDS System